Analiza kvalitete vode

Analiza vode je određivanje senzorskih, fizikalno-kemijskih, mikrobioloških i drugih svojstava vode radi utvrđivanja njezine zdravstvene ispravnosti. Voda u vodoopskrbnom sustavu se svakodnevno kontrolira u internom laboratoriju na lokaciji Bačica. Prema unaprijed dogovorenom planu obilazi se kompletan vodoopskrbni sustav i uzimaju se uzorci vode. Na terenu voda se kontrolira na koncentraciju klora i mjeri se temperatura vode, ostale analize provode se u laboratoriju.

Službene analize vode provodi Zavod za javno zdravstvo Brodsko-Posavske županije. Sa zavodom se početkom godine potpisuje Ugovor u kojem je definiran broj uzoraka prerađene i neprerađene vode tokom godine. Unaprijed se dogovara plan uzorkovanja na raznim lokacijama na kompletnom vodoopskrbnom sustavu. U slučaju problema sa vodom uslijed velike količine padalina ili drugih nepredviđenih situacija Zavod prema pozivu izlazi na teren i uzorkuje se voda na problematičnim lokacijama.