Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN. 25/13, 85/15)
https://zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama

Sukladno Zakonu pravo na pristup informacijama imaju sve pravne ili fizičke osobe, a mogu ga ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:
Vodovod  zapadne Slavonije d.o.o.
Ivana Gundulića 15/D
35 400 Nova Gradiška

Elektronske pošte:
matija.stepic@vzs.hr

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje:
Matija Stepić, dipl.oec.

radnim danom od 8:00 do 14:00 sati

Telefon: 035/ 433-063