Priključci

Priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu i sustav javne odvodnje

Kako bi Naručitelj realizirao priključak svog objekta na vodovodnu i/ ili kanalizacijsku mrežu, mora predati fotokopije sljedećih dokumenata:

  • Kopija katastarskog plana za česticu na kojoj će se izvesti vodomjerno/kontrolno okno kućnog priključka (Ured za katastar i geodetske poslove, Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5),
  • Rješenje o dodjeli kućnog broja (Ured za katastar i geodetske poslove, Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 5) ili gruntovni izvadak (vlasnički list) s navedenom sadašnjom adresom na kojoj će se izvesti kućni priključak (Općinski sud Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 6),
  • Uvjerenje da je objekt ucrtan u kat. operatu prije 15.2.1968., uporabna dozvola, građevinska dozvola, RIS ili potvrda primitka zahtjeva za legalizaciju, ugovor o obnovi ili ugovor o dodjeli građ. materijala.
  • Osobna iskaznica i/ili potvrda Porezne uprave o osobnom identifikacijskom broju (OIB),
  • 70,00 kn državnih biljega (samo za zahtjeve na području Grada Nova Gradiška)

Napomena:

  • dokumenti iz točke 1. i 2. ne moraju biti novi, ali na njima mora biti identičan broj katastarske čestice ili dodatno treba priložiti zapisnik Zemljišno-knjižnog odjela o promjeni broja čestice ili identifikaciju katastarske čestice izdanu po Državnoj geodetskoj upravi,
  •  uvid u glavni projekt, projekt vodovoda i kanalizacije, tehnološki projekt i dr. projektnu dokumentaciju traži se kao dopuna dokumentacije samo u posebnim slučajevima

Realizacija priključka

Nakon zaprimljenih svih potrebnih dokumenata svaki zahtjev se šalje na uvid i očitovanje Građevinskoj inspekciji sukladno čl.34.st.4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu na provjeru i ishodovanje dozvole priključenja građevina na komunalnu infrastrukturu. Po primitku pozitivne potvrde građevinske inspekcije kreće se u realizaciju priključaka.

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. izrađuju tehničko rješenje i predračun za priključenje građevine na vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje te nakon uplate po predračunima, a potom i potpisivanja ugovora, kreće se u realizaciju priključka .

Realizaciju priključaka organizira referent za priključke.

Jedan priključak na više stambenih jedinica (starije stambene zgrade) – priključak pripada nekretnini, a svi vlasnici predmetne nekretnine imaju jednako pravo na priključak bez obzira na koga glase računi (obično glase na predstavnika stambene zgrade).

Sve potrebne fotokopije dokumenata Naručitelj predaje osobno referentu za priključke.