Vodomjer

Očitanje vodomjera

Prijavu očitanja vodomjera možete predati preko obrasca, elektronskom poštom info@vzs.hr ili telefonom 035/433 063. Sukladno Općim uvjetima javne usluge opskrbe pitkom vodom očitana stanja podbrojila potrebno je javljati 25. i 26. u mjesecu za tekući mjesec. Stanje vodomjera možete iznimno javiti i u nekom drugom terminu ukoliko će te biti odsutni u za to predviđeno vrijeme.

Budući da se količina utrošene vode utvrđuje i obračunava u kubičnim metrima (m3), molimo Vas da prilikom javljanja stanja podbrojila upisujete samo vrijednosti izražene u metrima kubnim (m3) BEZ decimalnog zareza. Brojke u crvenom zaokružite sukladno matematičkom pravilu.

Raspodijela potrošnje vode u stambenoj zgradi

Zahtjev i podatke za raspodjelu ( broj članova, potrošnju u m3 ili udio u % ) dostavlja isključivo ovlašteni predstavnik suvlasnika te je jedini odgovoran za ispravnost podataka. Također je dužan prijaviti svaku promjenu vlasnika ili korisnika u roku 15 dana od kada je promjena nastala, sa priloženim kupoprodajnim ugovorom ili ugovorom o najmu.

Visina obveze pojedinog korisnika za potrošenu vodu u zgradi sa zajedničkim uređajem za mjerenje potrošnje vode, utvrđuje se na slijedeći način:

  • od ukupne količine potrošene vode odvajaju se količine koje su utrošene za potrebe poslovnog prostora, koje utvrđuje Isporučitelj prema potrošnji vode pojedine djelatnosti čiji korisnici imaju ugrađeni vodomjer ili sporazum korisnika.
  • preostali dio koji otpada na potrošnju u stanovima dijeli se na ukupan broj stanara u zgradi pa se količinom koja se tom diobom dobije zadužuje svaki korisnik, onoliko puta koliko u stanu ima stanara.
  • Predstavnik stanara ulaza sa zajedničkim uređajem za mjerenje potrošnje vode obavezan je Isporučitelja obavijestiti o broju stanara u pojedinom kućanstvu, kao i o svim naknadnim promjenama.

Način obračuna utrošene vode mora biti reguliran Međuvlasničkim ugovorom. Ukoliko Međuvlasničkim ugovorom nije utvrđen način raspodjele utrošene vode, potrebno je sklopiti Dodatak međuvlasničkog ugovora kojim se to pitanje regulira te ga ovjeriti u upraviteljskoj kući. Obvezatno je kao prilog Dodatku dostaviti popis svih suvlasnika sa matičnim podacima ( JMBG ili broj OIB )

Za stambene zgrade koje nemaju sklopljen Međuvlasnički ugovor niti imenovanog predstavnika suvlasnika, obvezatno je odrediti osobu odgovornu za dostavljanje podataka, dostaviti Ovlaštenje kojom se određuje osoba odgovorna za dostavljanje podataka sa popisom svih suvlasnika sa matičnim podacima ( JMBG ili broj OIB ), te potpisano od strane najmanje 51 % suvlasnika ( osnovica za obračun suvlasničkog udjela je m2 ).

Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji potpisuje s isključivo ovlašteni predstavnik suvlasnika (temeljem međuvlasničkog ugovora ili priloženog   Ovlaštenja ).

Za stambene zgrade koje u naznačenom roku ne dostave podatke niti odrede način obračuna, primijenit će se raspodjela sukladno Općim i tehničkim uvjetima.

Stambene zgrade sa dva ili više glavnih vodomjera moraju dostaviti i posebnu listu suvlasnika razdvojenu za svaki vodomjer – priključak ( lijeva i desna vertikala, gravitacija i hidrofor i sl. ).

Ukoliko stambena zgrada ima u sklopu svog objekta jedan ili više poslovnih prostora koje nemaju vlastiti priključak, već se njihova potrošnja registrira na glavnom vodomjeru zgrade, potrebno je Zahtjevu priložiti obrazac popunjen sa matičnim podacima vlasnika i korisnika prostora te predmetni prostor uključiti u obračun.

Ukoliko je poslovni prostor do sada primao odvojeni račun temeljem neke prijašnje raspodjele, takav dogovor je potrebno ponovno utvrditi u trenutku prelaska na pojedinačne račune po novoutvrđenoj raspodjeli te ga sukladno veličini suvlasničkog udjela uključiti u odlučivanje o raspodjeli.

Ukoliko u stambenoj zgradi postoje stanovi koje se koriste u poslovne svrhe ( uredi, ordinacije i sl. ), naknada za utrošenu vodu će se obračunavati po tarifi za objekte poslovne namjene. Za evidenciju navedenog odgovoran je predstavnik suvlasnika.