Skip links

Najčešća pitanja

Obveza plaćanja fiksnih troškova održavanja-voda/odvodnja nastupa s danom dovršenja radova na izgradnji pripreme za priključenje na vodu/odvodnju (kanalizaciju), obveza plaćanja varijabilnih dijelova cijene-voda/odvodnja (kanalizacija) nastupa s promjenom stanja vodomjera, a obveza plaćanja varijabilnih dijelova cijene-samo odvodnja (kanalizacija) s istekom roka za priključenje na javnu kanalizacijsku mrežu.

Korištenje javne vodovodne mreže zakonska je obveza svakog posjednika nekretnine na području izgrađenosti javne mreže, osim ako je za tu nekretninu, koncesijom ili vodopravnom dozvolom za korištenje voda, uređen način opskrbe vodom.

Korištenje javne kanalizacijske mreže zakonska je obveza svakog posjednika nekretnine na području izgrađenosti javne mreže, osim ako je za tu nekretninu, vodopravnom ili okolišnom dozvolom, odobren drugačiji način zbrinjavanja otpadnih voda.

Devastirani i trajno nenastanjeni objekti iznimka su od obveze priključenja i korištenja javne mreže te se za njih, ako su već bili spojeni, može zatražiti isključenje s javne mreže.

Privremena odjava korištenja vodnih usluga predviđena je samo za stanove bez ugrađenog internog vodomjera koji se nalaze u višestambenom ili stambeno-poslovnom objektu, uz uvjet da je zatražena unaprijed.

Cijena 1 kubika vode objavljena je i može se pronaći na službenoj stranici VODOVODA. Izračun cijene kubika vode na način da se ukupan iznos računa podijeli s potrošnjom vode u određenom mjesecu nije dobar i korisnika može navesti na zaključak da se cijena mijenja od mjeseca do mjeseca.

Sve stavke računa za vodne usluge zakonom su određene i nemaju sve istog primatelja. Neke su oporezive, a neke nisu. Njihova namjena strogo je određena i njihovo zasebno iskazivanje na računu obvezatno je za sve isporučitelje vodnih usluga.

VODOVOD svojim korisnicima nudi mogućnost samoočitanja i dojave stanja vodomjera, a, ako korisnik to ne može ili ne želi stalno činiti sam, svakako je poželjno s vremena na vrijeme usporediti stanje vodomjera navedeno na zadnjem računu za vodne usluge i stanje vodomjera u šahti.

Potrošnja izražena u litrama (1 m 3 =1000 l) može izgledati nemoguće, međutim; 1 l vode isteče za čas, a korisnici se po svojim potrebama za vodom, navikama otvaranja i zatvaranja trošila te navikama održavanja vlastitih instalacija razlikuju. O svojoj potrošnji svako domaćinstvo, kroz kontrolu stanja vodomjera, može (i trebalo bi) voditi brigu samo.

Svu vodu koja prijeđe preko vodomjera korisnik je dužan platiti, bez obzira na svrhu utroška, osim u slučajevima curenja na vodomjeru i njemu pripadajućim spojnim i zapornim elementima koje održava VODOVOD i za koje VODOVOD snosi trošak održavanja.

To je obračun odvodnje po broju članova domaćinstva (4 m 3 /članu domaćinstva na mjesec). Računalo na taj obračun prelazi u slučaju kad na vodomjeru tijekom mjeseca nije bilo evidentirane potrošnje vode, a objekt je nastanjen. Pretpostavka je da se korisnik vodom
opskrbljivao iz drugog izvora i na taj način stvarao otpadnu vodu.

Ako je dugovanje razlog isključenja, fizička osoba može biti isključena s vodovodne mreže zbog neplaćanja tri uzastopna računa ali i zbog neplaćanja bilo koja tri računa unutar kalendarske godine, odnosno zbog preskakanja jedne rate izvansudske nagodbe.

Isključeni korisnik prije vraćanja u sustav mora podmiriti sve, Općim uvjetima utvrđene troškove i naknade postupka, kao i propisane postotke nepodmirenog duga, ako je dugovanje bio razlog isključenja.

VODOVOD održava i „odštopava“ samo javnu kanalizacijsku mrežu koja završava s kontrolnim oknom kućnog priključka. Ako je kontrolno okno suho radove na „odštopavanju“ korisnik treba organizirati sam.