Skip links

Vodoopskrba

Vodoopskrbni sustav koji danas postoji usklopu društva Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. nastao je spajanjem tvrtke Slavča d.o.o. i Regionalni vodovod Davor d.o.o. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća izgradila se nasuta brana, te akumulacijsko jezero Bačica. Jezero je prvotno bilo predviđeno za tehnološke potrebe, a od sredine devedesetih godina služi za opskrbu grada i okolnih naselja pitkom vodom. Osim jezera dio vode koja se prerađuje i prosljeđuje u grad se zahvaća na slapištu vodotoka Šumetlica izgrađenom na području Strmac.Osnovni elementi postojećeg vodoopskrbnog sustava su vodozahvati iz akumulacije Bačica i potoka Šumetlica, uređaj za kondicioniranje pitke vode, vodospremnik čiste vode, transportni cjevovod do naselja, te sama vodoopskrbna mreža u naseljima.

Osnovne djelatnosti vodoopskrbnog sustava

 • Opskrba pitkom vodom (zahvaćanje, pročišćavanje i isporuka potrošačima)
 • Izrada priključaka na mrežu za krajnje korisnike
 • Održavanje postojeće mreže (popravljanje puknuća i zamjena dotrajalih dijelova)
 • Izgradnja novih opskrbnih cjevovoda
 • Zamjena i baždarenje vodomjera

Izuzev cjevovoda za područje Grada Nove Gradiške, također se održava i cjevovod koji opskrbljuje općinu Davor, naselja Stara Gradiška, Uskoci, Gornji Varoš, Donji Varoš te naselje Novi Varoš. Snabdijevanje je iz bunara na način da se voda crpkama podiže iz bunara do vodotornja koji omogućuje ostvarivanje potrebnog pritiska u mreži. Ovo postrojenje ima potrebnu opremu za kondicioniranje vode. Postojećim vodoopskrbnim sustavima, kojim upravlja Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. opskrbljuje se stanovništvo područja:

 • Grad Nova Gradiška
 • Općina Cernik
 • Općina Davor
 • Općina Rešetari
 • Općina Dragalić
 • Općina Gornji Bogićevci
 • Općina Stara Gradiška
 • Općina Okučani
 • Općina Nova Kapela
 • Općina Staro Petrovo Selo
 • Općina Vrbje

Za vodoopskrbu se koriste sljedeća izvorišta

 • akumulacijsko jezero Bačica
 • slapišta Šumetlica Strmac
 • Davor

Akumulacijsko jezero Bačica

Brana i akumulacija „Bačica“ nalazi se na južnim obroncima Psunja, sjeverozapadno od Nove Gradiške u blizini naselja Cernik, Giletinci i Cernička Šagovina. Izgrađena je sa ciljem zaštite od štetnog djelovanja brdskih bujičnih poplavnih voda, te predstavlja retenciju za prihvat šireg slivnog područja sjeverno od naselja Cernik. Slivno područje akumulacije je površine 8,3 km2, akumulacija zauzima površinu 20,2 ha. Građevinska visina brane je 17 m, a zapremina je 1 280 000 m3.

Nakon izgradnje uređaja za kondicioniranje vode (slika 2.) ostvarena je mogućnost korištenja akumulirane Uredjaj za kondicioniranje vodevode za javnu vodoopskrbu. Naknadno je utvrđeno da akumulacija „Bačica“ ne zadovoljava rastuće potrebe korištenja vode. Dodatne količine dobivene su zahvatom površinske vode vodotoka Šumetlica i gradnjom spojnog cjevovoda Šumetlica-Bačica. (5) Odlukom o popisu voda I. reda akumulacija „Bačica“ svrstana je u kategoriju akumulacija i retencija koja obuhvaća sve one od većeg značenja za obranu od poplava ili volumena većeg od 500 000 m3.

Šumetlica je svrstana u bujične vode veće snage. Vode I. reda su površinske i podzemne vode koje se prirodno ili nakon obrade mogu upotrebljavati za piće ili u prehrambenoj industriji, a površinske vode za uzgoj plemenitih vrsta riba. (6)

Osnovni podaci

 • Tip brane: nasuta,homogena zemljana
 • Zapremnina tijela brane: 96.400 m3
 • Visina brane: 18 m
 • Dužina brane u kruni: 202 m.n.m.
 • Širina krune brane: 5 m
 • Zapremnina akumulacije: 1.280.000 m3
 • Površina akumulacije: 20,5 ha
 • Svrha: kontrola bujica, opskrba vodom, rekreacija

Dovod vode na uređaj za kondicioniranje provodi se iz akumulacije „Bačica“ i/ili iz zahvata vode na potoku Šumetlica (slika 3.). Voda iz akumulacije zahtjeva kompletan tretman pripreme pitke vode, dok je voda iz Šumetlice bolje kvalitete, ali se ovisno o hidrološkim uvjetima usmjerava na preradu ili u akumulaciju (kad je visoka boja i mutnoća uslijed velike količine padalina, topljenja snijega, šumarskih radova…).

Postojeći uređaj za kondicioniranje izgrađen je 1980. godine s kapacitetom Q=75 l/s. 1994. godine izgrađena je lamelarna taložnica (Q=2×40 l/s) koja je zamjenila ratom oštećen taložnik tipa akcelerator koji nikad poslije nije obnavljan. Voda dovodnim cjevovodom dolazi na postrojenje za preradu pitke vode gdje se prvo vrši predkloriranje tekućim klor dioksidom. Nakon toga voda ide na lamelarnu taložnicu (slika 4.) gdje se vrši flokulacija i koagulacija aluminijevim sulfatom i polielektrolitom. Prema potrebi vrši se doziranje aktivnog ugljena i kalijevog permanganata.

Idući korak u preradi su brzi pješčani filteri ispunjeni kvarcnim pjeskom (slika 5.), nakon kojih se vrši završna dezinfekcija natrijevim hipokloritom, voda odlazi u tzv. bazen čiste vode (prerađena voda) i dalje prema korisnicima. Problem postrojenja je zastarjela tehnologija koja uz rastuću potrebu za vodom i nestabilnošću površinske vode ne uspijeva uvijek zadovoljiti potrebnu kvalitetu pitke vode. Protok vode zbog povećane potrošnje, naspram prije 30 godina kad je postrojenje sagrađeno, je velik i voda ima prekratak kontak s kemikalijama. Iz tog razloga je u suradnji s Hrvatskim voda i fondovima Europske unije za 2015. godinu planirana rekonstrukcija i poboljšanje kvalitete prerade.

Ispitivanje kvalitete vode izvorišta i zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim objektima i razvodnoj mreži provodi Zavod za javno zdravstvo Brodsko-Posavske županije.

Način obavještavanja potrošača u slučajevima kada analitička izvješća ne zadovoljavaju zakonom propisane vrijednosti je putem obavijesti na lokalnoj radio postaji te na web stranicama – vzs.hr

Osim prerade i opskrbe vodom rade se i priključci na mrežu za krajnje korisnike, održava se postojeća mreža u smislu popravljanja puknuća i zamjene dotrajalih dijelova kao i izgradnja novih opskrbnih cjevovoda. Također se u zakonski propisanom razdoblju vrši zamjena vodomjera i odašilje isti na baždarenje u za to ovlaštene tvrtke. Način evidentiranja potrošene vode je putem inkasatora koji vrše mjesečno očitavanje vodomjera. Potrošači su obvezni omogućiti isporučitelju vodovodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka vremena.

U budućnosti, želimo tražiti nova izvorišta, štititi i održavati postojeća te širiti vodoopskrbnu mrežu na nova područja, a sve sa ciljem osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za piće, poboljšanja kvaliteta usluga, a time i povećanja zadovoljstva potrošača pruženom uslugom.