Skip links

Javna nabava

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška.

Poziv na prethodno savjetovanje
Knjiga 1
Knjiga 2
Knjiga 3
Knjiga 4
Knjiga 5-1
Knjiga 5-2
Knjiga 5-3
Izvješće o prethodnom savjetovanju za izgradnju UPOV NG
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Plan nabave 2019.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2021.
HP-591-20 Kanalizacijski kolektor od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije „Nova Gradiška“ do recipijenta na lokaciji Visoka Greda_

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/2016) i Pravilniku o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 101/2017) Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. objavljuje javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/