Skip links

Prijavi kvar

VODOVODU se mogu, i trebaju, prijaviti sljedeći uočeni kvarovi:

 • curenja na uličnim i drugim javnim vodoopskrbnim cjevovodima,
 • curenja na uličnim hidrantima, puknuća i lomove hidranata,
 • kvarovi na vodomjernom oknu kućnog priključka, poklopcu vodomjernog okna, vodomjeru i ventilima uz vodomjer,
 • curenja na spojnom cjevovodu od vodomjernog okna prema uličnom cjevovodu, kao i curenja na vodomjeru i ventilima uz vodomjer,
 • štopanja u uličnim i drugim javnim kanalima za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda,
 • kvarovi na crpnim stanicama sustava javne odvodnje,
 • štopanja na preljevnim građevinama sustava javne odvodnje te
 • kvarovi u odvodnim priključcima (kontrolnom oknu kućnog priključka, poklopcu kontrolnog okna kućnog priključka, spojnom cjevovodu od kontrolnog okna prema uličnom cjevovodu),
 • štopanja u odvodnim priključcima (kontrolnom oknu i spojnom cjevovodu),
 • poremećaji u kvaliteti vode (samo ako na službenoj stranici VODOVODA već nije dana obavijest o događaju s posljedicama na kvalitetu vode) i slično.

Kvarovi se u bilo koje vrijeme mogu prijaviti slanjem e-mail poruke na info@vzs.hr te pozivom na telefonski broj dežurne službe: 091/361-01-11.
Tijekom radnog dana (od ponedjeljka do petka) i u radnom vremenu predviđenom za rad sa strankama (od 8 do 14 sati) kvarovi se mogu prijaviti osobnim dolaskom u prostorije VODOVODA kao i pozivom na telefonski broj 433-063.

VODOVODU se ne prijavljuju:

 • kvarovi i curenje od vodomjernog okna prema kući,
 • potreba za angažmanom stručnog osoblja ili najmom opreme za traženje gubitaka vode u internoj mreži korisnika,
 • kvarovi na regulatoru pritiska,
 • kvarovi na hidroforu i korpi u bunaru,
 • curenja i štopanja u kanalizacijskim cjevovodima po dvorištu i u objektu, malim kontrolnim oknima, revizijama i račvama,
 • štopanja wc školjki, sifona i slivnika,
 • štopanja preljeva septičke jame,
 • kvarovi i štopanja na sustavu ulične (oborinske) odvodnje (ulične rešetke i slivnici) i slično.

Interne vodovodne i kanalizacijske sustave nekretnine održava i snosi trošak održavanja sam korisnik.

Iznimku u održavanju internih sustava predstavljaju septičke jame čije se ispumpavanje može izvršiti kao hitna intervencija, ali bolje (i jeftinije) ga je planirati i zatražiti u VODOVODU radnim danom i u radnom vremenu predviđenom za rad sa strankama.