Skip links

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu pravo na pristup informacijama imaju sve pravne ili fizičke osobe, a mogu ga ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:
Vodovod  zapadne Slavonije d.o.o.
Ivana Gundulića 15/D
35 400 Nova Gradiška

Elektronske pošte:
matija.stepic@vzs.hr

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje:
Matija Stepić, dipl.oec.
radnim danom od 8:00 do 14:00 sati
Telefon: 035/ 433-063