Skip links

Vodomjer

Mjerenje/obračun količina isporučene pitke vode i ispuštene otpadne vode

Mjerenje količina

Količina isporučene pitke vode korisnicima mjeri se pripadajućim vodomjerom, a količina ispuštene otpadne vode uređajem za kontinuirano mjerenje protoka.
Protekle količine izražavaju se u kubnim metrima, a kod očitavanja se evidentiraju samo cijeli kubni metri.
Očitanje dostupnih mjerila (vodomjera i mjerača protoka) svaki mjesec vrše službene osobe VODOVODA – inkasatori, osim ako se korisnik potpisom izjave o samoočitanju očitanje i dojavu stanja mjerila obvezao vršiti sam.
Očitanja stanja mjerila ugrađenih na takvom mjestu da očitanje bez osobne prisutnosti korisnika ne mogu vršiti inkasatori također vrše sami korisnici.
Stanje vodomjera nakon očitanja najbolje je dojaviti telefonskim pozivom na govorni automat, broj 433-063, tipka 1, međutim prihvatit će se i osobna dojava u prostorijama VODOVODA kao i prijava elektroničkim putem.
Sve u razdoblju od 15. do 25. u mjesecu.

Obračun količina

Ako korisnik nema ugrađen vodomjer za mjerenje isporučene pitke vode njegovoj zasebnoj funkcionalnoj cjelini (stan, poslovni prostor), odnosno, ako korisnik nema ugrađen interni vodomjer nego se vodom iz javne mreže opskrbljuje preko zajedničkog vodomjera većeg broja korisnika ukupna potrošnja evidentirana na skupnom vodomjeru najprije se umanji za potrošnju na interim vodomjerima, a ostatak se dijeli na ukupan broj osoba koji žive ili rade u zasebnim obračunskim jedinicama te se raspoređuje po zasebnim obračunskim jedinicama razmjerno broju članova domaćinstva ili razmjerno broju zaposlenika, ako se radi o korisniku poslovnom subjektu.
Ako korisnik nema ugrađen uređaj za kontinuirano mjerenje protoka ispuštene otpadne vode uzima se da je količina ispuštene otpadne vode sukladna količini isporučene vode evidentirane na pripadajućem vodomjeru javne vodoopskrbne mreže odnosno količini zahvaćene vode evidentirane na pripadajućem vodomjeru internog vodovodnog sustava korisnika koji ima valjanu koncesiju za zahvaćanje vode iz vlastitog izvora ili ulaznoj količini umanjenoj za gubitke u tehnološkom procesu, ako je takvo umanjenje predviđeno Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda.
Ako korisnik ne pripada niti jednoj od navedenih skupina mjesečna količina ispuštene otpadne vode tog korisnika dobiva se izračunom: broj članova domaćinstva / zaposlenika x 4 m3.

Interni vodomjeri

Postupak ugradnje internog vodomjera započinje podnošenjem zahtjeva za ugradnju internog vodomjera kod VODOVODA, bez obzira da li će korisnik izvođenje radova u konačnici povjeriti VODOVODU ili kojem drugom izvođaču.
Zahtjev za ugradnju internog vodomjera podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik zasebne uporabne cjeline popunjavanjem tipskog obrasca u prostorijama VODOVODA, odnosno slanjem popunjenog tipskog obrasca elektroničkim putem ili klasičnom poštom.
Fizičke osobe (građani) kod podnošenja zahtjeva moraju predočiti osobnu iskaznicu i dokument s OIB-om, ako isti nije naveden na osobnoj iskaznici, odnosno moraju poslati fotokopiju osobne iskaznice i dokumenta s OIB-om te vlasnički list zasebnog dijela građevine za koji se traži ugradnja internog vodomjera.
Poslovni subjekti prilažu izvod iz registra poslovnog subjekta i vlasnički list.

Radove na ugradnji internog vodomjera VODOVOD će prihvatiti ako ugradnja internog vodomjera ne zahtijeva izvođenje dodatnih instalaterskih ili izvođenje dodatnih građevinskih radova i završnih radova u građevinarstvu, što ovlaštena osoba VODOVODA (nakon podnesenog zahtjeva) utvrđuje terenskim izvidom.
Cijena ugradnje internog vodomjera unaprijed je određena od strane uprave VODOVODA, fiksna je i ista za sve podnositelje zahtjeva.
Cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za ugradnju internog vodomjera podnositelj zahtjeva VODOVODU plaća nakon potpisa „Ugovora o ugradnji internog vodomjera“.
Plaćanje ugovorne cijene ugradnje internog vodomjera može se izvršiti na blagajni VODOVODA bez provizije, putem interneta ili putem opće uplatnice u banci, pošti, FINI i na svaki drugi zakonom dopušteni način.

Podnositelj zahtjeva kojemu VODOVOD nije u mogućnosti izvesti radove, ili koji ugradnju internog vodomjera želi povjeriti drugom izvršitelju, dužan je po završetku radova na ugradnji internog vodomjera zatražiti pregled izvršenih radova kako bi se novougrađeni interni vodomjer prihvatio u sustav obračuna vodnih usluga.
Ugrađeni interni vodomjer mora udovoljavati tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere, mora biti ispitan, ovjeren i označen propisanim oznakama, sve u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila, Pravilnikom o ovjernim razdobljima za pojedina zakonska mjerila i svakom drugom zakonskom regulativom koja definira pitanja proizvodnje, distribucije, korištenja, održavanja i kontrole mjerila, a također mora biti tehnički sukladan sa sustavom očitanja vodomjera koji koristi VODOVOD.
Svi interni vodomjeri u sustavu javne vodoopskrbe moraju biti ugrađeni s pripadajućim ventilima prije i poslije vodomjera.

Održavanje vodomjera

VODOVOD održava samo vodomjere na temelju kojih ispostavlja račune za vodne usluge. Vodomjeri se održavaju na način da ih redovito, a po potrebi i izvanredno, zamjenjuje drugim (ne nužno novim) zakonitim vodomjerom.
Zamjena vodomjera vrši se bez dodatnih troškova za korisnika, osim ako se zamjena vrši zbog oštećenja vodomjera koje je nemarom izazvao ili počinio korisnik ili zbog sumnje korisnika u ispravnost vodomjera.
Zamjenu vodomjera korisnik je dužan omogućiti VODOVODU.
Pojedinačne obavijesti o potrebi zamjene vodomjera s pozivom za dostavu kontakt broja telefona radi dogovora o točnom terminu zamjene dostavljaju se samo onim korisnicima čiji su vodomjeri nedostupni za zamjenu.
O zamjeni vodomjera služba VODOVODA sačinjava zapisnik odnosno obavijest o zamjeni u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak ostavlja prisutnom korisniku ili dostavlja naknadno preporučenom pošiljkom.

Sumnja u ispravnost rada vodomjera

Svoj zahtjev za izvanrednu zamjenu i ispitivanje točnosti vodomjera, korisnik koji sumnja u ispravnost rada vodomjera, mora podnijeti isključivo u pisanoj formi, a može ga predati osobno u prostorijama VODOVODA, poslati elektroničkom poštom ili poslati klasičnom poštom na adresu VODOVODA.
Vodomjer za koje je zatraženo izvanredno ispitivanje točnosti VODOVOD upućuje u ovlašteni laboratorij na izvanredno ispitivanje točnosti.
Troškove izvanredne zamjene i ispitivanja točnosti vodomjera korisnik podmiruje prije skidanja vodomjera.
Ako se izvanrednim ispitivanjem točnosti vodomjera ustanovi da su odstupanja u radu vodomjera unutar dozvoljenih VODOVOD korisniku dostavlja samo primjerak izvješća o rezultatima ispitivanja točnosti vodomjera.
Ako se izvanrednim ispitivanjem točnosti vodomjera ustanovi da su odstupanja u radu vodomjera veća od dozvoljenih VODOVOD ispravlja zaračunatu potrošnju vode prema visini utvrđene greške navedene u izvješću, a korisniku uz povrat preplaćenih računa vrši i povrat uplaćenog iznosa troška izvanredne zamjene i ispitivanja točnosti vodomjera u cijelosti.

Zahtjev za izgradnju pripreme Zahtjev za ugradnju vodomjera