Skip links

Odvodnja

Otpadna voda je iskorištena i odbačena voda iz naselja i proizvodnje. Sve otpadne vode: sanitarne, vode industrija i obrta završavaju u sustavu javne odvodnje.

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda je riješena kao zajednički sustav za grad Nova Gradiška i za naselja općine Rešetari i Cernik. Veći dio je projektiran kao mješoviti sustav, a samo manji dio kao nepotpuni razdjelni sustav. Izgrađena je većina retencijskih bazena i kišnih preljeva, a uskoro će biti projektirana i potrebna oprema za iste te će sustav funkcionirati bolje. Sve to nužno je izgraditi i instalirati prije izgradnje samog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Recipijent za otpadne vode je lateralni kanal koji se uljeva u potok Šumetlicu južno od grada Nova Gradiška.Početak izgradnje kanalizacije je kraj sedamdesetih godina prošlog stoljeća izgradnjom kolektora i dijela kišnih preljeva i retencijskih bazena na njima, a zatim i ostalih sekundarnih cjevovoda s kućnim priključcima.

Obzirom na konfiguraciju terena u smjeru sjever-jug na samom području grada za sada su potrebne samo dvije crpne stanice, a najveći dio odvodnje funkcionira gravitacijski. Dio naselja Rešetari koji se sada gradi i dio koji je u fazi projektiranja zahtijevat će znatno veći broj postrojenja sa crpkama kako bi se otpadna voda mogla transportirati do budućeg uređaja, a time će sustav postati i znatno složeniji i skuplji za održavanje.

U planu je i uređenje južnog dijela grada kojeg čini naselje Ljupina, a on će biti riješen neovisno o uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada. Ostala naselja su u raznim fazama izgrađenosti kao i načina održavanja sustava.

Područje odvodnje obuhvaća sljedeće djelatnosti:

  • Pročišćavanje otpadnih voda javnog sustava odvodnje
  • Održavanje javnog sustava odvodnje
  • Održavanje i pražnjenje septičkih jama na području i izvan područja Grada
  • Projektiranje kanalizacijskih priključaka
  • Usluge na odčepljenju i ispiranju interne kanalizacije
  • Izrada sekundarnih vodova i kolektora s pripadnim građevinama
  • Rješavanje problema postojećih sabirnica za slučajeve nemogućnosti spajanja na kanalizaciju
  • Pročišćavanjem otpadnih voda, kvaliteta ispuštene vode u recipijent mora biti iste ili veće kvalitete nego u samom vodotoku.

Sustav odvodnje otpadnih voda predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za normalan život ljudi, ali i zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, a time i okoliša općenito.