Skip links

Priključci

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje

Obveza priključenja

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje obveza je svakog vlasnika ili posjednika nekretnine na području izgrađenosti sustava.
Obvezom priključenja obuhvaćene su sve građevine: i one koje se grade i izgrađene građevine.

Postupak priključenja

Priključenje se provodi u dva koraka:
1. Izgradnja pripreme za priključenje,
2. Priključenje.

Izgradnja pripreme za priključenje, općenito

Izgradnja pripreme za priključenje podrazumijeva izgradnju vodomjernog okna s poklopcem, vodomjerom i pripadajućim spojnim i zapornim materijalom postavljeno uz među građevinske čestice i javne površine – regulacijsku liniju, spojni cjevovod te glavni ventil na uličnom vodoopskrbnom cjevovodu odnosno izgradnju kontrolnog okna odvodnje uz regulacijsku liniju, spojni cjevovod te spoj na ulični odvodni cjevovod zasebno za svaku pojedinu katastarsku česticu.
Način i mjesto izvedbe pripreme za priključenje, veličinu vodomjernog i/ili kontrolnog okna odvodnje, vrstu materijala, položaj i promjer spojnog cjevovoda, tip vodomjera i ventila, uvažavajući potrebe korisnika, određuje VODOVOD.
Radove na izgradnji pripreme za priključenje izvodi VODOVOD ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak rada i materijala snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje, osim ako sredstva za izgradnju nisu osigurana iz drugih izvora financiranja -besplatna priprema za priključenje.

Zahtjev za izgradnju pripreme za priključenje o trošku vlasnika/posjednika nekretnine i potrebni dokumenti

Zahtjev za izgradnju pripreme za priključenje podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine.
Zahtjev se podnosi popunjavanjem tipskog obrasca u prostorijama VODOVODA ili slanjem popunjenog tipskog obrasca elektroničkim putem ili klasičnom poštom.
Fizičke osobe (građani) kod podnošenja zahtjeva moraju predočiti osobnu iskaznicu i dokument s OIB-om, ako isti nije naveden na osobnoj iskaznici, odnosno poslati fotokopiju osobne iskaznice i dokumenta s OIB-om, a poslovni subjekti izvod iz registra poslovnog subjekta.
Dodatne dokumente VODOVOD će zatražiti samo u određenim slučajevima kad je to neophodno za realizaciju posla, a podnositelj zahtjeva dužan je tražene dokumente dostaviti VODOVODU.

Cijena izgradnje pripreme za priključenje i plaćanje

VODOVOD nema jedinstvenu cijenu izgradnje pripreme za priključenje.
Cijena izgradnje pripreme za priključenje formira se na temelju potrebe za određenom količinom rada i materijala, koju utvrđuje ovlaštena osoba VODOVODA terenskim izlaskom, i jedinstvenih jediničnih cijena VODOVODA.
Cijenu izgradnje pripreme za priključenje podnositelj zahtjeva fizička osoba može platiti u sveukupno predviđenom iznosu prije početka izvođenja radova i na taj način može ostvariti 10% popusta ili u najviše 6 uzastopnih mjesečnih rata bez popusta, pri čemu je 1. ratu potrebno platiti prije početka izvođenja radova.
Poslovni subjekti plaćaju punu cijenu prije početka izvođenja radova.
Cijenu izgradnje pripreme za priključenje, uvjete plaćanja i ostale bitne elemente međusobnog odnosa VODOVOD i podnositelj zahtjeva definiraju potpisom ugovora.

Besplatno izgrađena priprema za priključenje

Vlasnici nekretnine za koju je izgrađena besplatna priprema za priključenje na temelju zahtjeva za izgradnju besplatne pripreme za priključenje odnosno vlasnici nekretnine za koju je izgrađena besplatna priprema za priključenje bez podnesenog zahtjeva za izgradnju besplatne pripreme za priključenje, kod VODOVODA potpisuju samo zahtjev za priključenje, odnosno Korisnički ugovor.
Vlasnici nekretnine za koju je izgrađena besplatna priprema za priključenje na temelju zahtjeva za izgradnju besplatne pripreme za priključenje i priključenje nekretnine na izgrađeni objekt pripreme za priključenje ne potpisuju kod VODOVODA nikakav dodatni zahtjev ni ugovor.

Priključenje

Radove na priključenju svoje nekretnine na komunalne vodne građevine izvodi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u svojoj organizaciji i o svom trošku, bez obzira da li je radove na izgradnji pripreme za priključenje sam platio ili mu je izgrađena besplatna priprema za priključenje.

Izgradnja pripreme za priključenje povlaštenim podnositeljima zahtjeva

VODOVOD nema kategoriju povlaštenih podnositelja zahtjeva za izgradnju pripreme za priključenje.