Skip links

Obilazak postrojenja i predstavljanje gospodarenja vodom

Proteklog tjedna, vodstvo Vodovoda zapadne Slavonije predstavilo je kompletno gospodarenje vodom, gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i gradskim vijećnicima te ukazalo koliko je važno što smo ostali samostalni isporučitelj vodnih usluga.

Početak obilaska krucijalnih točaka Vodovoda zapadne Slavonije otpočeli smo iz zgrade uprave gdje je direktor Davor Rukavina objasnio plan obilaska uz prigodnu prezentaciju.

* Dispečerski centar // Nadzorno upravljački sustav

Najnovije završen projekt i apsolutna kontrola kompletnog sustava od crpilišta do isporuke vode prema kućama. Temeljna funkcija nadzorno upravljačkog sustava je pobrinuti se da sustav vodoopskrbe funkcionira besprijekorno. Osim toga, ovdje se obavlja i nadzor nad svim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda i sustavom crpnih stanica na kanalizacijskoj mreži.

Operateri nadzorno upravljačkog sustava upravljaju zahvaćanjem sirove vode s vodozahvata na Strmcu i iz zdenaca u Davoru, reguliraju obradu i filtraciju zahvaćene vode na filter stanicama Bačica i Davor te otpremu pitke vode u vodospreme Bačica i Oštri Vrh putem SCADA sustava.

Na izlazu iz svake vodospreme nalaze se mjerači tlaka i protoka koji se koriste za nadzor sustava i detekciju potencijalnih kvarova, značajnih gubitaka vode u sustavu ali i krađa vode. Vodoopskrbni sustav je dužine preko 500 km te je zbog lakšeg nadzora podijeljen u 11 DMA zona s implementiranim mjeračima protoka i tlaka, a svi podaci s mjerača se očitavaju digitalno iz NUS-a.

Dispečer vrši potpuni digitalni nadzor pomoću GIS sustava u kojem je vidljiv svaki cjevovod s pripadajućim profilom i materijalom, svaki hidrant, precrpna stanica, klorinator te svaki vodovodni priključak s korisničkim podacima.

*Pogon za preradu pitke vode Davor

Voda se crpi iz 4 zdenca s dubine od otprilike 40 metara. Sustavom crpki se odvodi u vodospremu za ozonizaciju, gdje se voda obogaćuje kisikom radi poboljšanog uklanjanja željeza i mangana iz vode. Idući korak u obradi vode je filtracija koja se vrši na 6 filtera maksimalnog kapaciteta 150 l/s. Završni korak obrade je dezinfekcija vode i distribucija u dvije vodospreme ukupnog kapaciteta 1000 m3. Na pogonu postoji laboratorij gdje se svakodnevno vrše analize vode u različitim fazama obrade radi optimizacije samog procesa.

*Crpilište Strmac

Na crpilištu Strmac zahvaća se sirova voda vodotoka Šumetlica te se dovodi 10 km dugim gravitacijskim cjevovodom do postrojenja za preradu vode. Crpilište se nalazi u vodozaštitnom području gdje se vrlo strogo poštuju mjere za sprječavanje onečišćenja. Na samom zahvatu sirove vode postavljen je mjerač mutnoće – turbidimetar. Riječ je o analizatoru mutnoće koji nam daje trenutnu informaciju, jednostavan je za upotrebu te je vrlo precizan.

*Bačica

Prvi korak u preradi vode za ljudsku potrošnju su brzi pješčani filteri ispunjeni visokokvalitetnim kvarcnim pijeskom. Pješčana filtracija postupak je u kojem se obrada vode ostvaruje prolaskom vode kroz slojeve pijeska te se tako zarobljavaju čestice prisutne u vodi. Filter stanica Bačica ima tri filtra svaki kapaciteta 20 l/s. Nakon filtracije, voda se pumpom prebacuje u vodospremu kapaciteta 3000 m3 gdje se vrši  posljednji korak u obradi vode za ljudsku potrošnju, a to je njena dezinfekcija. Jedino kemijsko sredstvo koje koristimo za dezinfekciju vode je natrijev hipoklorit jer ga je vrlo jednostavno dozirati, siguran je, a njegova prisutnost u pitkoj vodi lako je mjerljiva. Tijekom dana, protok na izlazu iz vodospreme Bačica je 50 l/s.

Sirova voda, odnosno voda koju zahvaćamo za potrebe opskrbe stanovništva vodom za piće, može biti različitog fizikalno – kemijskog i mikrobiološkog sastava. Kakvoća vode određuje se uzimanjem i analizom uzoraka vode. Prema unaprijed dogovorenom planu obilazi se kompletan vodoopskrbni sustav i uzimaju se uzorci vode. Na terenu se voda kontrolira na koncentraciju klora te se mjeri temperatura vode dok se ostale analize provode u internom laboratoriju na lokaciji Bačica. Službene analize vode provodi Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. Neobrađena ili loše tretirana voda predstavlja zdravstveni rizik te je upravo zbog toga bitno provoditi kontrolu kvalitete vode.

Dakle, osnovna i primarna djelatnost tvrtke Vodovod zapadne Slavonije je proizvodnja i distribucija zdravstveno ispravne vode.

Kao što možete primijetiti, postoje 2 crpilišta pomoću kojih osiguravamo dotok pitke vode na Vaš kućni prag, iznimno su sigurna, nova ili obnovljena visoko tehnološkim sustavima koji uz pomoć prirodnih resursa odrađuju gotovo 95% filtracije vode. Zamjenik direktora Matej Severović ističe kako je jedan od najvažnijih čimbenika i uspjeha u poslovanju, osim vrhunski odrađenih projekata i bespovratnih sredstava uloženih u tehnologiju Vodovoda zapadne Slavonije, mlada ekipa inženjera, stručnjaka koji rade i djeluju raspoređeni u timove po svim točkama obilaska.

Nakon obilaska crpilišta i ostalih ključnih točaka za isporuku pitke vode, došli smo i to točke na koju je Vodovod zapadne Slavonije iznimno ponosan, a to je nedavno završen projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je bila završna faza projekta.

Područje aglomeracije Nova Gradiška može biti iznimno ponosno i sigurno po pitanju distribucije i kvalitete isporuke vode. Nova, napredna tehnologija zasnovana na prirodnoj filtraciji, zaštićeni bunari, konstantna testiranja različitih stadija, kontrole kompletnog sustava i visokokvalificirani djelatnici, garancija su da Vodovod zapadne Slavnije ide u odličnom smjeru te se pozicionirao kao strateški važno crpilište za Republiku Hrvatsku. Treba napomenuti da bi Vodovod zapadne Slavonije, ukoliko je potrebno, mogao opslužiti čak 250 000 domaćinstava pitkom vodom.